ลืมรหัสผ่าน
  เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน :

 
Email :


 


 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 รูปแแบการตั้งรหัสผ่าน
- ข้อความไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 15 ตัวอักษร
- ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และ อักขระพิเศษ
  อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวอย่าง : Aant#2556
 
รหัสผ่านเดิม :  
รหัสผ่านใหม่ :  
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ :  

ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ทะเบียน
ที่ปรึกษา กับ กระทรวงการคลัง เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ที่ www.gprocurement.go.th

สำหรับผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา/ที่ปรึกษา ต้องลงทะเบียนกับ “ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย” เพิ่มเติมด้วย ที่ www.thaiconsult.pdmo.go.th

ทั้งนี้ ผู้ค้าที่สนใจสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. ยังสามารถดำเนินการสมัครขึ้นทะเบียนที่ www.pttavl.com ได้ตามปกติ