ในกรณีที่ผู้ค้าผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. แต่มีคุณลักษณะดังเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ค้าที่ไม่ยื่นเสนอราคากับ ปตท. เมื่อ ปตท. ทำการจัดหาพัสดุภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน

  2. ผู้ค้าที่ได้รับผลการประเมินหลังจ้างงานเป็นเกรด D (ควรปรับปรุง) ภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติ

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดผู้ค้าดังกล่าวออกจากกลุ่มงานนั้น และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า กับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก