กระบวนการคัดกรองด้าน SSHE ผู้รับเหมา และทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา

 

    

         

         เป็นกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าที่มีความประสงค์จะขอรับงานจ้างดำเนินการใดๆ ให้กับ ปตท. ด้วยวิธีประมูลตามเกณฑ์ด้าน SSHEที่กำหนดโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา แบ่งออกเป็น 7 หมวดหลัก ได้แก่
        1: ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำ
        2: นโยบายและเป้าประสงค์
        3: โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ทรัพยากร มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ
        4: การบริหารจัดการความเป็นอันตรายและผลกระทบ
        5: การวางแผนและระเบียบปฏิบัติ
        6: การนำไปปฏิบัติและติดตามประสิทธิผลการดำเนินงาน
        7: การตรวจประเมินและการทบทวน

        เมื่อคู่ค้าสมัครและตอบแบบประเมินออนไลน์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการดำเนินการอย่างครบถ้วนแล้ว จะได้รับการประเมินเพื่อคัดกรองศักยภาพฯ โดยคณะกรรมการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมาจะทำการตรวจประเมินจากเอกสารที่ผู้ค้ายื่นมาทั้งนี้คณะกรรมการฯอาจพิจารณาขอเข้าตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการของผู้ค้าได้ (Site Audit) และหากคณะกรรมการฯตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ค้าเสนอข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเท็จจะถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ทันที

         ทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา แบ่งผู้ค้าที่ได้รับการรับการคัดกรองศักยภาพฯ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
        1.กลุ่มผู้ค้าที่มีศักยภาพด้าน SSHEสูงสามารถยื่นความประสงค์จะขอรับงานจ้างดำเนินการที่มีระดับความเสี่ยงด้าน SSHEได้ทุกระดับ
        2.กลุ่มผู้ค้าที่มีศักยภาพด้าน SSHE ปานกลาง สามารถยื่นความประสงค์จะขอรับงานจ้างดำเนินการที่มีระดับความเสี่ยงด้านSSHE ปานกลาง และต่ำ
        3.กลุ่มผู้ค้าที่มีศักยภาพด้าน SSHE ต่ำ สามารถยื่นความประสงค์จะขอรับงานจ้างดำเนินการที่มีระดับความเสี่ยงด้าน SSHEต่ำเท่านั้น

      สำหรับผู้ค้าที่ไม่ได้ขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHEสามารถยื่นความประสงค์จะขอรับงานจ้างดำเนินการที่มีระดับความเสี่ยงด้าน SSHE ต่ำเท่านั้น