ที่มาและความสำคัญ 

       ปตท.มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอันตรายด้าน SSHE จากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกรายซึ่งรวมถึงผู้รับเหมา ตามที่มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Management Standards) ซึ่งเป็นเหมือนธรรมนูญในการดำเนินการด้าน SSHE ของกลุ่ม ปตท. ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับผู้รับเหมา ให้มีศักยภาพด้าน SSHE สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคมและชุมชนในภาพรวม ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการ SSHE สำหรับผู้รับเหมาขึ้น เพื่อประโยชน์ดังกล่าวขึ้น โดยมีภาพรวมของกระบวนการดังนี้

      ในปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการในการประกาศใช้กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ ปตท. ซึ่งจะให้ความสำคัญ และพิจารณาประเด็นด้าน SSHE ในการคัดเลือกผู้ค้า กล่าวคือ ผู้ค้าที่จะยื่นความประสงค์ขอรับทุกงานจ้างดำเนินการใดๆ ซึ่งมีความเสี่ยงด้าน SSHE ในระดับสูง และปานกลาง ด้วยวิธีประมูล ให้กับ ปตท. จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา และมีระดับศักยภาพด้าน SSHE เพียงพอตามระดับความเสี่ยงของงานที่ประสงค์ขอรับงานเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เสนอราคาจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE เสนอเป็นเอกสารส่งให้ ปตท. พิจารณาในการประกวดราคาด้วย