โครงสร้างทะเบียนผู้ค้า ปตท. แบ่งเป็น 3 ลำดับชั้น แทนด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก ดังนี้

  • ลำดับชั้นที่ 1 Main Group (XX)
     - 
    เลขรหัส 01-50 เป็น Main Group ในหมวดสินค้า (Product)
     - เลขรหัส 51-99 เป็น Main Group ในหมวดบริการ (Service)
  • ลำดับชั้นที่ 2 Group (XX)
  • ลำดับชั้นที่ 3 Sub Group (XX)