ขอบข่ายของลักษณะงานที่ผู้ค้าต้องขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE

 

 

 

 

     ครอบคลุมงานจ้างบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลให้ดำเนินการต่างๆ หรือให้บริการในทุกลักษณะ ด้วยวิธีการประมูลซึ่งมีพนักงานหรือผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ค้าให้มาดำเนินการใดๆให้กับปตท.อาทิงานรับเหมาก่อสร้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรภายในพื้นที่ปฏิบัติการงานรับจ้างดูแลภูมิทัศน์ ความสะอาด ความมั่นคงปลอดภัย งานรับจ้างบริการ/บริหาร งานให้คำปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ค้าที่ส่งมอบเฉพาะผลิตภัณฑ์