ทะเบียนผู้ค้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานจัดหาพัสดุด้วยวิธีประมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน