FAQ

 

1. ผู้ค้าที่ไม่ได้สมัครขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE สามารถยื่นความประสงค์ขอรับจ้าง/บริการ ด้วยวิธีประมูล ได้หรือไม่
    - ได้เฉพาะงานจ้างที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ เท่านั้น

2. ผู้ค้าสมัครขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE และได้รับการประเมินฯไปแล้ว สามารถสมัครขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ใหม่ได้หรือไม่
     - ได้ผู้ค้าสามารถดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร/กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินการด้าน SSHE ให้แล้เสร็จและยื่นขอรับการประเมินศักยภาพด้าน SSHE ใหม่ได้ในครั้งถัดไปที่ ปตท. ประกาศเปิดรับการคัดกรองฯ เพื่อเลื่อนระดับเป็นลุ่มผู้ค้าที่มีศักยภาพด้าน SSHE สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวประกาศการรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ได้ที่ https://www.pttavl.com

3. หากได้รับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE แล้ว ผู้ค้าจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนศักยภาพฯ ภายในระยะเวลาเท่าใด
    - ผู้ค้าจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนศักยภาพฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ (กรณีที่ผู้ค้าไม่ได้รับว่า จ้างให้ดำเนินการใดๆให้กับ ปตท.) หรือไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ได้รับการประเมินผลหลังการดำเนินการ  (กรณีที่ผู้ค้าได้รับการว่าจ้าง/บริการจากปตท.) ทั้งนี้หากผลการประเมินโดยผู้ว่าจ้าง หลังการดำเนินการใดเป็นที่ไม่น่าพอใจ ปตท. สามารถพิจารณาตัดรายชื่อผู้ค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนศักยภาพฯ ได้

4. ผู้ค้าทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการประเมินฯ หรือไม่
    - ผู้ค้าทุกรายจะได้รับการประเมินอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม และได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการคัดกรองศักยภาพด้านSSHE ผู้รับเหมา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานมีหน้าที่ด้าน SSHE ทุกสายงานของ ปตท. โดยผ่านกระบวนการลงมติรวมถึงมีเกณฑ์การให้คะแนนในทุกระดับ ทุกข้ออย่างชัดเจน

5. ทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา และทะเบียนผู้ค้า ปตท. (Approved Vendor List) แตกต่างกันอย่างไร
    - ทะเบียนผู้ค้า ปตท. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน ในขณะที่ทะเบียนศักยภาพด้าSSHE ผู้รับเหมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้ผู้ค้าที่มีศักยภาพด้าน SSHE ที่เพียงพอ มาดำเนินการต่างๆ ให้ ปตท. อย่างปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง ปตท. ทั้งสองระบบจึงมีชุดคำถามและเกณฑ์การพิจารณาที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

6. ผู้ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. (Approved Vendor List) แล้ว ประสงค์จะสมัครขอรับการคัดกรองศักยภาพด้านSSHE ผู้รับเหมาอีกต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อขอรับ account ในการกรอกแบบประเมิน SSHE อีกครั้งหรือไม่
    - ไม่ต้อง สามารถดำเนินการกรอกแบบประเมิน SSHE ด้วย account เดียวกันกับที่ใช้สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท.(Approved Vendor List) ได้เลย

7. ผู้ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. (Approved Vendor List) แล้ว ประสงค์จะสมัครขอรับงาน ปตท. ตามกลุ่มงานที่ขึ้นทะเบียนไว้สามารถร่วมประมูโดยไม่ผ่านการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ได้หรือไม่
    - สำหรับการขอรับงาน ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มงานตาม  Main Group ตั้งแต่เลขรหัส 01-50:หมวดสินค้า/Product ตามโครงสร้างทะเบียนผู้ค้า ปตท. และ Main Group ตั้งแต่เลขรหัส 51-99: หมวดบริการ/ Service เฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเท่านั้น สำหรับงานจ้างตาม Main Group ตั้งแต่เลขรหัส 51-99 ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และสูง ต้องผ่านการคัดกรองศักยภาพฯ และมีระดับศักยภาพตามระดับความเสี่ยงเท่านั้น จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอรับงานได้

8. ผู้ค้าที่รับการคัดกรองศักยภาพ SSHE แล้วแต่ไม่ได้สมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. (Approved Vendor List)แล้วสามารถยื่นความประสงค์ขอรับงานจ้างตามกลุ่มงานที่ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มงานแล้ว ( Main Group ตั้งแต่เลขรหัส 51-99 : หมวดบริการ /Service) ได้หรือไม่
    - ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ปตท.กำหนดให้ผู้ค้าที่ประสงค์ขอประมูลรับงานตามกลุ่มงานที่ ปตท. ประกาศ ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. (Approved Vendor List) แล้ว เท่านั้น