สืบเนื่องจาก ปตท. ได้กำหนดแผนงานให้มีการขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ปตท. ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้รับเหมาที่จะมารับจ้างปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้าน SSHE นั้น จะมีศักยภาพด้าน SSHE อย่างเพียงพอ ที่จะปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

     ปตท. จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม และยกระดับศักยภาพด้าน SSHE ให้กับผู้รับเหมาขึ้น ผ่านกระบวนการทดลองการขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้ารับการประเมินศักยภาพด้าน SSHE ด้วยตนเองผ่านระบบประเมิน Online และสามารถรับคำปรึกษาจากทีมงานด้าน SSHE ปตท. ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE ในประเด็นที่ยังไม่มีหรือไม่สมบูรณ์  (Contractor SSHE Clinic)

     โดยผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าโครงการเพื่อรับการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 18 ตุลาคม 2558 และผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 * โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดโครงการได้จาก https://www.pttavl.com  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-537-3470

     หมายเหตุ * ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองล่วงหน้าเท่านั้น ClicK เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร