สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ค้าที่เข้าสมัครระบบทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE

1.   การลงทะเบียนเพื่อคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้ค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

2.   ผู้ค้าตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 1 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

3.   ผู้ค้าตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ค้ามอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name  และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆผู้ค้ายอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ค้าเองและถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ค้าตามกฎหมาย

4.   ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ้างงานบริการ หรือจ้างให้ดำเนินการใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงสูงและปานกลาง แก่ผู้ค้าที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือมีศักยภาพด้าน SSHE ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจ้างงานตามแต่ละระดับความเสี่ยง

5.   ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศระดับความเสี่ยงของแต่ละงาน ของ ปตท. โดยผลการตัดสินของ ปตท. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.   ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมาเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ปตท. อนุญาตให้คู่ค้าดำเนินการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้าน SSHE และนำผลการดำเนินงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้วมากรอกลงในระบบเพื่อขอรับการประเมินใหม่ ในรอบที่เปิดให้ขึ้นทะเบียนถัดไปได้  

7.   ผู้ค้าทุกรายที่ผ่านการขึ้นทะเบียนศักยภาพผู้รับเหมาและได้รับงานจ้าง ปตท. ต้องผ่านการประเมินผลหลังการดำเนินการใดๆ และหากผลการดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ค้าจะยินยอมให้ ปตท. พิจารณาปรับลดระดับศักยภาพ หรือเพิกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมาตามระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด

8.   ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิกถอนผู้ค้า ออกจากทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ตามความเหมาะสม

9.   ผู้ค้าที่ไม่ได้รับงานจ้าง หรือให้บริการแก่ ปตท. ภายในระยะเวลา 3 ปี จะพ้นจากทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ซึ่งหากในภายหลังประสงค์จะขอรับงานจ้างบริการให้กับ ปตท. ต้องสมัครขอขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมาใหม่

10.               ปตท. มีสิทธ์ในการเข้าตรวจประเมินผู้ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ และ ขอเรียกดูเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลประกอบการคัดกรองผู้รับเหมาตาม ปตท. ที่ร้องขอ ตามความเหมาะสม

11.               ปตท. ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนข้อมูลการสมัครของผู้ค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

a.   ผู้ค้าให้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ

b.   ปตท. ตรวจพบว่าผู้ค้า ไม่ดำเนินการตามที่ให้ข้อมูลมา

c.   ผู้ค้าไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

d.   ผู้ค้าที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตในการเสนอราคา หรือกีดกัน/ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท. ในขั้นตอนใดๆ ของการจัดหา