ขั้นตอนการขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE

 

 

   1. ผู้ค้าสมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซต์ทะเบียนผู้ค้า ปตท. เพื่อขอรับ account ในการกรอกข้อมูลสมัครขอรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมาและเพื่อติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   2. ติดตามข่าวประกาศรับสมัครคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ได้ที่ https://www.pttavl.com
   3. ผู้ค้าเตรียมข้อมูลที่สำคัญ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่ ปตท. ประกาศ ทั้งนี้สามารถศึกษาตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบการให้ข้อมูลกับปตท. ได้ที่https://www.pttavl.com
   4. ผู้ค้าใช้ account ที่สมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซต์ กรอกข้อมูลศักยภาพด้าน SSHE
   5. คณะทำงานคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
   6. คณะกรรมการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ทำการประเมิน และลงมติให้คะแนนผู้ค้าแต่ละราย
   7. คณะกรรมการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ได้รับการรับการคัดกรองศักยภาพด้าน SSHE โดยผู้ค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 
https://www.pttavl.com