รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า ครั้งที่ 3/2561 ตั้งแต่ 01 ส.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2561
หมายเหตุ :
คำอธิบายกลุ่มงาน รอบ/ปี กลุ่มงาน
1 3/2561 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1
2 3/2561 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2
3 3/2561 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3) 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3)
4 3/2561 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต) 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต)
5 3/2561 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB
6 3/2561 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB
7 3/2561 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB
8 3/2561 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป
9 3/2561 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 1-<50 ล้านบาท 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 1-<50 ล้านบาท
10 3/2561 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 50-<250 ล้านบาท 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 50-<250 ล้านบาท
11 3/2561 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 250-<500 ล้านบาท 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 250-<500 ล้านบาท
12 3/2561 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป
13 3/2561 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB
14 3/2561 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB
15 3/2561 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม
16 3/2561 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
17 3/2561 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร
18 3/2561 700101 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ Heat Exchanger ประเภท Shell & Cube >=40 Tons 700101 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ Heat Exchanger ประเภท Shell & Cube >=40 Tons
19 3/2561 700102 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต 700102 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต
20 3/2561 700201 - งานโครงการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 700201 - งานโครงการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ