รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า ครั้งที่ 2/2562 ตั้งแต่ 01 พ.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562
หมายเหตุ :
คำอธิบายกลุ่มงาน รอบ/ปี กลุ่มงาน
1 2/2562 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1
2 2/2562 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2
3 2/2562 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3) 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3)
4 2/2562 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต) 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต)
5 2/2562 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB
6 2/2562 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB
7 2/2562 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB
8 2/2562 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป
9 2/2562 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 1-<50 ล้านบาท 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 1-<50 ล้านบาท
10 2/2562 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 50-<250 ล้านบาท 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 50-<250 ล้านบาท
11 2/2562 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 250-<500 ล้านบาท 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 250-<500 ล้านบาท
12 2/2562 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมกรณีเชื่อมต่อจากท่อประธาน) มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป
13 2/2562 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB
14 2/2562 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB
15 2/2562 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม
16 2/2562 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
17 2/2562 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร
18 2/2562 700101 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ heat exchanger ประเภท shell & cube >= 40 Tons 700101 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ heat exchanger ประเภท shell & cube >= 40 Tons
19 2/2562 700102 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ) 700102 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)
20 2/2562 700201 - งานโครงการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 700201 - งานโครงการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
21 2/2562 521700 - งานสำรวจ ทำแบบ ขออนุญาต เพื่องานวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 521700 - งานสำรวจ ทำแบบ ขออนุญาต เพื่องานวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
22 2/2562 700103 - งาน Load/unload Catalyst Gas dryer Unit and Mercury removal Unit (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ) 700103 - งาน Load/unload Catalyst Gas dryer Unit and Mercury removal Unit (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)
23 2/2562 700104 - งาน Overhaul and Test Safety Valve (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ) 700104 - งาน Overhaul and Test Safety Valve (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)
24 2/2562 000000 - โครงการทดลองคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติด้าน SHE (SHE Pre-Q) 000000 - โครงการทดลองคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติด้าน SHE (SHE Pre-Q)
25 2/2562 700105 - งาน Overhaul Control Valve < 16 นิ้ว (Body and Actuator) (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ) 700105 - งาน Overhaul Control Valve < 16 นิ้ว (Body and Actuator) (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)
26 2/2562 700106 - งาน Overhaul On-Off Valve Size 1 – 20 นิ้ว (Body and Actuator) (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ) 700106 - งาน Overhaul On-Off Valve Size 1 – 20 นิ้ว (Body and Actuator) (งานบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)