รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า ครั้งที่ 4/2560 ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561
หมายเหตุ :
คำอธิบายกลุ่มงาน รอบ/ปี กลุ่มงาน
1 4/2560 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1 690101 - LPG TANK TYPE 1 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 1
2 4/2560 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2 690102 - LPG TANK TYPE 2 TESTING - งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 2
3 4/2560 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3) 690103 - LPG TANK TYPE 3 TESTING (งานทดสอบและตรวจสอบถัง LPG ประเภทที่ 3)
4 4/2560 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต) 032201 - Stud Bolt & Nuts (เหล็กเกลียวสตัดและน็อต)
5 4/2560 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB 510701 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV น้อยกว่า 5 MB
6 4/2560 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB 510702 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 5-<10 MB
7 4/2560 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB 510703 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV 10-<30 MB
8 4/2560 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป 510704 - งานก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ NGV ตั้งแต่ 30 MB ขึ้นไป
9 4/2560 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 1-<50 ล้านบาท 580104 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 1-<50 ล้านบาท
10 4/2560 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 50-<250 ล้านบาท 580105 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 50-<250 ล้านบาท
11 4/2560 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 250-<500 ล้านบาท 580106 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 250-<500 ล้านบาท
12 4/2560 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 500 ล้านบาท ขึ้นไป 580107 - งานก่อสร้างวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 500 ล้านบาท ขึ้นไป
13 4/2560 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB 510710 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract 5-<10 MB
14 4/2560 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB 510711 - งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (งานโยธา) สถานีบริการ NGV แบบ Contingency Contract >10MB
15 4/2560 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม 021409 - งานจัดซื้อวาล์วสำหรับถังก๊าซหุงต้ม
16 4/2560 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 550110 - งานจ้างเหมาซ่อมถังก๊าซหุงต้ม ณ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
17 4/2560 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร 041001 - งานจัดซื้อถังโลหะ ขนาด 200 ลิตร
18 4/2560 650103 - งานจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 650103 - งานจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
19 4/2560 570501 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต 570501 - งานถอดใส่ Blind เพื่อตัดแยกกระบวนการผลิต
20 4/2560 510105 - งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง MOC Project 510105 - งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง MOC Project
21 4/2560 570401 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ heat exchanger ประเภท shell & cube >= 40 Tons 570401 - งานถอดประกอบทำความสะอาดและทดสอบแรงดันอุปกรณ์ heat exchanger ประเภท shell & cube >= 40 Tons